Geconsolideerde balans
per 31 december 2015

Download XLS

 

 

 

voor winstverdeling
in duizenden euro’s

31.12.2015

31.12.2014

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

Kasmiddelen

285.819

175.225

Overheidspapier

213.233

208.782

Banken

545.152

575.743

Leningen

5.215.692

4.266.324

Rentedragende waardepapieren

1.689.968

1.710.625

Aandelen

65

4

Deelnemingen

13.803

8.720

Immateriële vaste activa

18.589

13.364

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

58.392

39.821

Overige activa

18.154

13.215

Overlopende activa

152.284

140.581

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

8.211.151

7.152.404

 

 

 

Passiva

 

 

Banken

39.798

54.627

Toevertrouwde middelen

7.282.564

6.288.828

Overige schulden

20.744

19.208

Overlopende passiva

78.840

79.489

Voorzieningen

3.438

1.377

Achtergestelde schulden

5.250

5.250

Eigen vermogen

780.517

703.625

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8.211.151

7.152.404

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

63.060

62.260

Onherroepelijke faciliteiten

717.672

593.771

 

 

 

 

 

 

 

780.732

656.031