Interne organisatie

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. Op dit moment heeft het de Raad zes leden. Tijdens de Algemene Vergadering van Triodos Bank in mei 2015 traden Margot Scheltema en Marcos Eguiguren af als lid van de Raad van Commissarissen. Udo Phillip is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen vanwege zijn ervaring en bekendheid met de Europese financiële markten en met name de Duitse financiële markt. Daarnaast is Mathieu van den Hoogenband herbenoemd voor een termijn van twee jaar. Hierbij is de samenstelling van de Raad van Commissarissen zorgvuldig in acht genomen met het oog op de vereiste competenties.

Diversiteit

De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit in samenstelling, door een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht. Meer in het bijzonder streeft de Raad naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels worden bezet door mannen of vrouwen. Vanaf mei 2015 bestond de Raad van Commissarissen uit vijf mannelijke leden en een vrouwelijk lid. De Raad van Commissarissen zal er bij toekomstige benoemingen en herbenoemingen naar streven om te voldoen aan de in het Burgerlijk Wetboek vastgelegde evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, met behoud van de vereiste continuïteit van de gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen.