Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Triodos Cultuurfonds heeft deze jaarrekening conform de regelgeving en de statuten van het fonds ondertekend. Het boekjaar 2015 is afgesloten met een nettoresultaat van EUR 370.786. De Raad van Commissarissen stelt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor decharge te verlenen aan het bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor de vervulling van hun taken in het afgelopen boekjaar en de jaarrekening over 2015 vast te stellen.

De Raad van Commissarissen is in de verslagperiode vier keer bijeen geweest. De Raad heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling en de beleggingsresultaten van het fonds. Specifieke aandacht is daarbij besteed aan de ontwikkeling van de pijplijn met nieuwe kredietaanvragen en de benodigde liquide middelen van het fonds. De Raad heeft ook actief toezicht gehouden op het beleid van het fonds met betrekking tot wijzigingen in wet- en regelgeving en de risicobeheersing van het fonds. Ook is aandacht geweest voor de educatie van de leden van de Raad, waarbij de Raad onder andere is geinformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van fondsgovernance. Tot slot heeft de Raad gesproken over de verslaglegging van het fonds en de rapportages die het fonds opstelt.

De Raad is tevreden over het beleid dat het bestuur voert en de wijze waarop zij gedurende het jaar met het bestuur van gedachten heeft gewisseld.

Zeist, 5 april 2016

Elco Brinkman (voorzitter)
Leonie Jesse
Marloes Krijnen
Guido van Nispen

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken