27. Overige baten

Dit betreft vergoedingen voor overige verrichte diensten en resultaten voortvloeiend uit de verkoop van activa.