Risico’s

Triodos Cultuurfonds belegt middelen van aandeelhouders voor hun rekening en risico. Om de aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren, staan alle relevante risico’s waaraan het fonds onderhevig is, beschreven in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds. Triodos Cultuurfonds publiceert deze documenten op www.triodos.nl.

Om de risico’s te beheersen heeft het bestuur het risicomanagementbeleid op een integrale wijze vastgelegd. Het doel is om de risico’s van de bedrijfsvoering en de financiële positie (op portefeuilleniveau én van iedere individuele belegging) met betrekking tot de doelstellingen van het fonds te beheersen. Deze risico’s worden vastgesteld, gemeten, beheerd en bewaakt via passende procedures en rapportages.

Het beleid van het bestuur is gebaseerd op de COSO-aanpak (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Deze aanpak biedt een uniform en gemeenschappelijk referentiekader voor interne controle dat algemeen geaccepteerd is in de markt. Periodiek voert het bestuur een ‘risk & control self assessment’ uit, waarin bepaald wordt welke risico’s er zijn en in hoeverre die beheerst worden. De belangrijkste risico’s en de beheersing daarvan staan ook hieronder kort beschreven.

Belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen

Bij een belegging in Triodos Cultuurfonds dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de volgende risico’s:

Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico (ook wel bekend als kredietrisico) betreft het risico dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen waardoor verlies kan worden geleden. Het volledige fondsvermogen van EUR 97,5 miljoen is onderworpen aan dit debiteurenrisico en kan hierdoor in een extreem scenario verloren gaan. Het fonds hanteert bij het verstrekken van financieringen risico-opslagen voor debiteurenrisico’s.

Triodos Cultuurfonds kent een zeer beperkte risicobereidheid voor verliezen die zich kunnen voordoen als gevolg van het debiteurenrisico. Eventuele aanpassingen aan deze risicobereidheid worden afgestemd met de Raad van Commissarissen van het fonds. In 2015 hebben zich geen aanpassingen voorgedaan.

Triodos Cultuurfonds heeft bij de aanvraag en tussentijdse beoordelingen van leningen een stelsel van beoordelingscriteria om het debiteurenrisico en de daarmee samenhangende risicocategorie te beoordelen en vast te stellen.

Triodos Cultuurfonds beheerst het debiteurenrisico ten aanzien van de leningen onder andere ook door verkregen zekerheden in de vorm van hypotheekrechten. Onder bepaalde condities kunnen eveneens leningen verstrekt worden die gedeeltelijk ongedekt zijn.

De verliezen in het fonds die uit het debiteurenrisico voortvloeien, komen tot uiting binnen de voorziening debiteurenrisico. Het fonds heeft in 2015 wederom geen voorziening hoeven te treffen voor oninbare debiteuren. Voor verdere kwantificering van de zekerheden en een toelichting op het debiteurenrisico verwijzen wij naar de (PDF:) Toelichting op de jaarrekening.

Renterisico

De beleggingsportefeuille van Triodos Cultuurfonds bestaat voornamelijk uit leningen en is gevoelig voor het renterisico. Doordat de leningen tegen de reële waarde worden gewaardeerd, is het rendement van het fonds grotendeels afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de (PDF:) Toelichting op de jaarrekening. Het fonds kan ten behoeve van het afdekken van dit risico gebruikmaken van (rente)derivaten. Zowel in 2015 als in 2014 heeft Triodos Cultuurfonds echter geen gebruik van deze mogelijkheid gemaakt.

Verdeling van de leningenportefeuille in rentevastperiodes
(op basis van nominale waarde, in duizenden euro’s) per 31 december 2015

Download XLS

 

2015

2014

 

 

 

Rentevastperiode < 1 jaar

4.994

4.645

Rentevastperiode 1 jaar tot 5 jaar

57.731

48.243

Rentevastperiode > 5 jaar

5.120

20.759

 

 

 

 

 

 

Totaal

67.845

73.647

 

 

 

Afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille kan een verandering van de rentevoet op de kapitaalmarkt een positief of een negatief effect hebben op de waarderingen van deze investeringen. De rentegevoeligheid van de beleggingsportefeuille wordt uitgedrukt in de modified duration. De modified duration is voor een groot deel afhankelijk van rentevastperiodes: hoe langer de rentevastperiode, des te hoger de rentegevoeligheid die in een hogere modified duration tot uiting komt. Het fonds anticipeert hierop door de modified duration van de investeringsportefeuille relatief kort te houden.

Triodos Cultuurfonds kent een risicobereidheid voor de modified duration tussen 1 en 5. Een modified duration van 2,5 op een leningenportefeuille houdt in dat als de gemiddelde marktrente met 1% stijgt, de beleggingen met 2,5% in waarde afnemen.

Per ultimo 2015 bedraagt de modified duration van de leningenportefeuille 2,8 (ultimo 2014: 3,8). De modified duration van het fonds als geheel bedraagt 2,3 per ultimo 2015 (ultimo 2014: 3,2).

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Triodos Cultuurfonds niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om op een bepaald moment aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Financiële verplichtingen van het fonds zijn voornamelijk toegezegde financieringen, uitstroom van aandeelhouders en doorlopende bedrijfslasten. Het fonds houdt een gedeelte van het fondsvermogen liquide. Het liquiditeitsrisico kan oplopen als op korte termijn veel aandeelhouders hun aandelen verkopen. Triodos Cultuurfonds kan in dat geval de terugkoop van aandelen opschorten.

Verwachte periode van het ongedwongen liquide maken van alle bezittingen tegen de reële waarde per ultimo 2015

Download XLS

(bedragen in euro’s)
Periode

Soort investering

Bedrag

Percentage van fondsvermogen

 

 

 

 

Direct

Liquide middelen, spaartegoeden, overige vorderingen

24.580.248

25,2%

Tussen 0 - 3 maanden

Leningen, middels aflossingen

174.746

0,2%

Tussen 3 - 6 maanden

Leningen, middels aflossingen

174.972

0,2%

Tussen 6 - 12 maanden

Leningen, middels aflossingen

1.628.410

1,7%

Langer dan 1 jaar of onbekend

Overige financiële activa door verkopen

70.939.755

72,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

97.498.131

100,0%

 

 

 

 

Het schema hierboven is gericht op het natuurlijk liquide maken van de portefeuille, namelijk middels aflossing. Het fonds heeft een aantal leningen verstrekt aan gemeentes waarbij aan het einde van de looptijd aflossing ineens plaatsvindt. Het is aan het bestuur om in te schatten hoe deze leningen bij liquiditeitskrapte snel (binnen twee weken) liquide worden gemaakt. Dan kan door deze te verkopen aan een bank of aan overige financiële instellingen.

In control statement

Triodos Investment Management heeft gedurende 2015 verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Op grond hiervan verklaart Triodos Investment Management als het bestuur voor Triodos Cultuurfonds te beschikken over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 115y, lid 5 Bgfo die voldoet aan de vereisten als bepaald in de artikelen 3:17, tweede lid, onderdeel c, en 4:14, eerste lid, van de Wft.

Operationeel risico

Het operationeel risico is het risico op financiële verliezen als gevolg van tekortschietende of falende interne processen, mensen en systemen of externe gebeurtenissen. Triodos Investment Management identificeert, monitort en verkleint de operationele risico’s door middel van een risico management programma. Periodieke ‘risk and control self assessments’ maken daar onder meer onderdeel van uit. In 2015 zijn er geen risico’s gemeld met materiële gevolgen voor Triodos Cultuurfonds. Triodos Investment Management is als beheerder van het fonds toegewijd aan de continue verbetering van de effectiviteit en de beheersbaarheid van de processen. In 2016 is gestart met een ISAE3402-project. Een ISAE3402-rapport is een tastbaar bewijs van van effectiviteit en beheersbaarheid van de kernprocessen van de beheerder.

Voor meer informatie inclusief een verdere onderverdeling van de operationele risico’s binnen het bestuur, verwijzen we naar het jaarverslag van Triodos Investment Management.

Bij zijn werkzaamheden heeft Triodos Investment Management niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Triodos Investment Management met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2015 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken