Beleggingen

Triodos Cultuurfonds verstrekte in 2015 negen leningen voor een bedrag van EUR 3,2 miljoen. Dat is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2014. Toen verstrekte het fonds EUR 1,1 miljoen aan leningen.

De volgende projecten ontvingen een lening:

Nieuwe projecten:

  • Stichting Nowhere in Amsterdam voor de aankoop en verbouwing van een pand. Stichting Nowhere is een productiehuis dat workshops, festivals en bijzondere evenementen voor jonge Amsterdammers organiseert.
  • Lieverse BV in Eindhoven voor de aankoop van een pand waarin beeldend kunstenaar Christiaan Lieverse een atelier en expositieruimte zal realiseren. Christiaan Lieverse is een gerenommeerd beeldend kunstenaar die fotografie combineert met schilderkunst.
  • Stichting Kunstfort Vijfhuizen in Vijfhuizen voor de realisatie van een nieuwe expositieruimte.
  • Studio Hoogeveen & van Tilburg in Zutphen voor de verbouwing van het Koelhuis. Het Koelhuis is een cultureel centrum dat gevestigd is in industrieel erfgoed: een voormalig koelhuis voor zuivelproducten.
  • Marije Vogelzang in Rotterdam voor de aanschaf van een atelier. In het pand van deze bekende kunstenares van wereldformaat – die onder andere installaties maakt van voedsel – komt ook een expositieruimte.
  • De Boekmanstichting in Amsterdam voor de financiering van hun pand. De Boekmanstichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en de uitwerking ervan in de praktijk.

Bestaande projecten:

  • De Ruyterkade BV in Amsterdam voor de verbouwing van hun pand Spring House. De Ruyterkade kocht dit pand in 2014 om onderdak te verlenen aan creatieve ondernemingen.
  • Stichting Cie Wordt Vervolgd in Utrecht voor de realisatie van ateliers in De Metaalkathedraal, dat sinds 2014 onderdeel uitmaakt van de fondsportefeuille.
  • Stichting Het Domijn in Weesp voor de aanschaf van zonnepanelen. In deze voormalige militaire basis zijn expositieruimtes en betaalbare atelierruimtes voor kunstenaars gevestigd. De impact van de financiering vanuit Triodos Cultuurfonds is tweeledig: de stichting bespaart kosten én zorgt voor een duurzame energieopwekking. Eerder financierde het fonds de aankoop en verbouwing van dit complex.

Ondanks haar ambitie heeft Triodos Cultuurfonds nog geen financieringen verstrekt buiten Nederland.

Westerhuis Vastgoed BV in Amsterdam heeft aan het eind van 2015 vervroegd haar hypothecaire leningen afgelost vanwege de verkoop van het pand waarin verschillende ruimtes voor creatieve ondernemers zijn gevestigd.

Risicoclassificatie per 31 december 2015 (in EUR miljoen)

Risicoclassificatie per 31 december 2015 (staafdiagram)

De kwaliteit van de beleggingsportefeuille is goed. Triodos Cultuurfonds heeft sinds de oprichting in 2006 geen enkele keer een voorziening hoeven treffen voor dubieuze debiteuren.

Triodos Cultuurfonds wijst alle debiteuren (leningnemers) op basis van een risicoanalyse een risicocategorie toe. In het staafdiagram hieronder wordt per risicocategorie het volume van de portefeuille als percentage van het totaal weergegeven. Risico 1 staat voor het laagste risico en risico 14 voor het hoogste risico.

Triodos Cultuurfonds streeft een brede spreiding van de risico- en rendementsmix na. Dit beleid is ingezet in 2013. Dat betekent dat het fonds het aandeel risicomijdende – en daarmee laag renderende – leningen aan gemeentes verder wil afbouwen ten gunste van projecten met een iets hoger risicoprofiel. Dit zijn bijvoorbeeld projecten op basis van hypothecaire zekerheden of op basis van overige zekerheden. Het financieren van projecten met een hoger risicoprofiel zal resulteren in een verdere afname van het aantal projecten in risicoklasse 1-5 en een toename van het aantal projecten in risicoklasse 6-9. In 2015 zijn daartoe wederom stappen gezet. De projecten in risicoklasse 6-9 namen toe. Door de aflossing van Westerhuis Vastgoed BV daalde het percentage projecten op basis van hypothecaire zekerheden.

In de bijlage staat een overzicht van de gehele leningenportefeuille van het fonds.

Sectorverdeling (op basis van balanstotaal) per 31 december 2015

Sectorverdeling (op basis van balanstotaal) (cirkeldiagram)

Portefeuilleverdeling (op basis van balanstotaal) per 31 december 2015

Portefeuilleverdeling (op basis van balanstotaal) (cirkeldiagram)

Liquiditeitenbeheer

Triodos Cultuurfonds streeft er naar minimaal 10% van het fondsvermogen in liquiditeiten of andere direct opeisbare tegoeden aan te houden of voor voldoende andere waarborgen te zorgen. De liquide middelen worden aangehouden op spaarrekeningen en deposito’s. Gezien de huidige lage marktrente zijn de vergoedingen zeer laag tot nihil.

Op 31 december 2015 hield het fonds 24,8% van het fondsvermogen in liquiditeiten aan. Het fonds streeft er naar dit terug te brengen tussen 10 en 15%.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken